Algemene Stallingsvoorwaarden

Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij van der Weijden, hierna te noemen stalling van der Weijden, als verhuurder van stallingruimte optreedt.
 2. Huurder is een ieder die enig object stalt bij stalling van der Weijden.
 3. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 4. De stallingovereenkomst tussen van der Weijden en de huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het inschrijfformulier door de huurder, waarbij de huurder heeft verklaard een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
 5. De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het aflopen van het stallingsjaar.
 6. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren.
 7. Bij in gebreke blijven daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode.

Stallingsjaar

Het stallingsjaar loopt van 01-09 tot en met 31-8 van ieder jaar.

Gebruiken / Verboden

Wij dienen in het bezit te zijn van uw juiste adres, telefoonnummer, kenteken en lengte van uw object.
Wijzigingen graag zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven.

 1. Aanvragen dienen voor het het weekend doorgeven wanneer u uw object wilt komen halen voor de aankomende week en het weekend er na.
 2. Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van van der Weijden het object in of uit de stallingruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingruimte.
 3. Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derden, al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
 4. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Stalling van der Weijden mag de stallingruimte niet worden gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het gestalde object.
 5. De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het gestalde object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst. Brandstoftanks van auto’s/campers alsook LPG-tanks mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.
 6. Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken, bijv. d.m.v. wiel sloten . Disselsloten  mogen wel ,maar dan het kogelgat vrijhouden.
 7. Het is verboden om in de stallingruimte te roken.
 8. Het is de huurder verboden om zich buiten de openingstijden in de stallingruimte te bevinden.
 9. Denkt u eraan dat u tijdig antivries in uw auto/ camper doet, de stallingruimte wordt niet verwarmd.

Aansprakelijkheid / Verzekering

 1. De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden objecten WA en Casco te verzekeren.
 2. Het betreden van de stallingruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
 3. Van der Weijden is slechts aansprakelijk voor schade van het stallingsgebouw. De stalling van het object geschiedt geheel voor risico van eigenaar.

Betalingen

 1. Binnen 14 dagen na aanvang van het stallingsjaar dient het volledige stallingsgeld door stalling van der Weijden te zijn ontvangen.
 2. Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Van der Weijden zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 5 %, vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door stalling van der Weijden op de huurder worden verhaald.
 4. Stalling van der Weijden heeft het recht het gestalde object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde stallingsgeld geheel door de huurder is voldaan.
 5. Restitutie van stallingsgeld is niet mogelijk. In geval van dispuut zijn wij gemachtigd uw contract te verbreken, ook hierbij wordt geen stallingsgeld terugbetaald.
 6. De huur van de stallingruimte is niet overdraagbaar, indien de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt. De nieuwe eigenaar dient een nieuwe inschrijving te maken. Deze inshrijving is geen garantie voor een stallingsplaats!
 7. Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke restitutie van het stallingsgeld voor het reeds lopende stallingsjaar.

Geschillen

 1. Op de stallingovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.